Terms and Conditions

Artikel 1 – Denities

1.1   Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques, met zetel te, Torhoutbaan 44, 8480 Ichtegem, en met KBO-nummer BE 0720 971 009 en met Postadres Gitsstraat 61, 8820 Torhout.  (Verder genoemd Comm.V. Ilse Jaques)

1.2   Dienstverlener: betekent in deze voorwaarden de Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques en de Coaches, die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor de Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques.

1.3   Cliënt: is de cliënt, die bij de Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques dienstverlening afneemt.

1.4   Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques en de cliënt, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

1.5   Dienstverlening: de diensten die de Commanditaire Vennootschap Ilse Jaques en/of de Coaches die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor haar, aan de Cliënt levert.


Artikel 2 – Algemeen

2.1   Deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze offertes,  contractvoorstellen, inschrijvingsformulieren,  overeenkomsten en facturen en zijn integraal van toepassing op al onze Dienstverlening. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.

2.2   Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaandelijk aan het aangaan van enige overeenkomst ter kennis gebracht aan de Cliënt. Deze Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op onze website www.Ilsejaques.be van waar ze kunnen worden afgedrukt en staan vermeld op de achterzijde van onze facturen.

2.3   Bij elektronische inschrijving voor de dienstverlening via de website zal de Cliënt de Algemene Voorwaarden dienen te openen (en kunnen afdrukken) en dienen te aanvaarden, via het aanvinken van vakje waarmee zij/hij verklaart kennis genomen te hebben van Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden, (tick box) alvorens de inschrijving te kunnen voltooien.

2.4  De Cliënt verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met ons door ons op de hoogte werd gebracht van deze Algemene Voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.

2.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de Cliënt, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 3 – Annulering van afspraken

3.1. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de dag van de schriftelijke aanvaarding/ondertekening door de Cliënt van de overeenkomst haar overgemaakt door Comm.V. Ilse Jaques.

3.2. Bij eventuele annulatie door de Cliënt nog voor de aanvang (eerste) dienstlevering, blijft het ons vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der overeenkomst te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 15% op de totale som overeenkomst te eisen.

3.3. Bij eventuele annulatie door ons nog voor de aanvang (eerste) dienstlevering, zullen wij aan de Cliënt een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 15% op de totale som van de overeenkomst.

3.4. Annulatie na aanvang dienstverlening is niet mogelijk.

3.5. Indien de Cliënt door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen activiteit/coaching sessie, dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak zijn wij gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.

3.6. Indien wij door overmacht (zoals gedefinieerd in artikel 5) een activiteit/sessie (de dienstverlening) niet kunnen uitvoeren, zullen wij zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Cliënt en wordt de dienstverlening in overleg met de Cliënt verplaatst naar een later tijdstip.

3.7. In geval de dienstverlening onmogelijk wordt door overmacht, zullen wij geen restitutieverplichting hebben voor de reeds geleverde prestaties.

 

Artikel 4 – Overdracht

De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere Cliënt individueel. De Cliënt kan de overeengekomen dienstverlening niet overdragen aan een derde. Inschrijvingen gelden individueel, zijn persoonlijk en kunnen niet gedeeld worden.


Artikel 5 – Overmacht

5.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.

5.2. Niet beperkend worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: medische noodgevallen, epidemieën en pandemieën, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden, beperkende overheidsmaatregelen die niet onder de redelijke controle vallen van de betrokkenen die de diensteverlening onredelijk bezwaren of bemoeilijken. Deze opsomming is niet limitatief.

5.3. In geval van overmacht heeft de Cliënt ten laste van de Comm.V. Ilse Jaques geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat de Comm.V. Ilse Jaques enige schadevergoeding aan de cliënt verschuldigd is.


Artikel 6 – Prijs en Betaling

6.1. De prijzen van toepassing op de Dienstverlening zijn deze vermeld op de op het ogenblik van inschrijving/sluiten overeenkomst geldende prijsvoorwaarden. De overeengekomen prijs zal uiteindelijk steeds weergegeven worden en moet vermeerderd worden met de btw.

6.2. De Comm.V. Ilse Jaques zal aan elke cliënt die een inschrijving/verzoek tot afname diensten meldt een overeenkomst overmaken.

6.3. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand na het elektronisch ondertekenen of terugsturen door de cliënt van de door hem/haar voor akkoord ondertekende overeenkomst.

6.4. Behoudens anders overeengekomen in de overeenkomst, zal de Comm.V. Ilse Jaques onmiddellijk bij schriftelijke aanvaarding door de Cliënt van de overeenkomst de totale overeengekomen prijs aan de Cliënt factureren.

6.5. De factuur dient betaald te worden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum en in elk geval uiterlijk één dag voor de overeengekomen datum aanvang van de Dienstverlening.

6.6. Indien de Cliënt een consument is in de zin van boek VI WER zal hij/zij over een herroepingsrecht beschikken van 15 dagen voor overeenkomsten gesloten via de website van de Comm.V. Ilse Jaques of indien deze op afstand werd gesloten. Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring daartoe of via het formulier opgenomen als bijlage 2 bij boek VI WER; of te bekomen op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

In geval van start van de dienstverlening tijdens de termijn van 15 dagen voor de herroeping moet de Cliënt (Consument) aan ons evenwel een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de Cliënt ons in kennis heeft gesteld dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht uitoefent. Dit bedrag wordt berekend op basis van het bedrag voor de volledige uitoefening van de overeenkomst. 

6.7. Indien tijdige betaling uitblijft, zij wij gerechtigd tot opschorting van de dienstverlening.

6.8. Bovendien zal een de Cliënt indien hij/zij een consument is in de zin van boek VI WER, bij niet tijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de cliënt in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 120 €, onverminderd het recht van de Comm.V. Ilse Jaques om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs va hoger werkelijk geleden schade.  Omgekeerd is ook van toepassing voor door ons aan de Cliënt verschuldigde bedragen.

6.9. Indien de Cliënt een handelaar is, zal deze bij niet tijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet bestrijding Betalingsachterstand inzake handelstransacties, vermeerderd 3% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.  Bovendien wordt het openstaand saldo, met een forfaitaire en niet tot een lager bedrag terug te brengen schadevergoeding van 10% verhoogd. Dit staat geenszins het recht in de weg om een bijkomende schadevergoeding te eisen voor de bewezen geleden schade en gemaakte kosten.

 

Artikel 7  – Verbreking

7.1. Indien de Cliënt, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met de Comm.V. Ilse Jaques omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening na aanvang eenzijdig zou verbreken, wordt hetgeen de Cliënt reeds vooruitbetaald heeft niet aan de cliënt terugbetaald.

7.2. Indien de Cliënt bij de verbreking nog niet het volledige contractueel overeengekomen bedrag zal betaald hebben, wordt hetgeen de Cliënt reeds vooruitbetaald heeft niet aan de cliënt terugbetaald en is de Cliënt bovendien de effectieve geleverde diensten verschuldigd meer een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 15% op de overeengekomen doch niet afgenomen diensten en dit alles onverminderd het recht van de Comm.V. Ilse Jaques om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien zij kan aantonen dat haar  werkelijk geleden schade hoger is dan de voormelde bedragen.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Cliënt erkent en aanvaardt dat elke door ons aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.

8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Comm.V. Ilse Jaques het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg geschieden;

8.3. De Comm.V. Ilse Jaques sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Cliënt uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners.

8.4. Aansprakelijkheid van de Comm.V. Ilse Jaques voor indirecte schade en gevolgschade (met inbegrip van gederfde winsten) is te allen tijde uitgesloten.

De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot de Dienstverlening is onderworpen aan het privacybeleid van Ilse Jaques. U kan het privacybeleid steeds raadplegen via website www.ilsejaques.be. U kan ook steeds een kopie opvragen bij Ilse Jaques Comm. V, Torhoutbaan 44, 8480 te Ichtegem of via ilse@ilsejaques.be. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt/behandeld in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

 

Artikel 9 – Privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze diensten is onderworpen aan ons privacy beleid. U kan van ons privacy beleid steeds een kopie opvragen via onze website www.ilsejaques.be of via post bij op het postadres Gitsstraat 61, 8820 Torhout

In de mate dat via de Diensten, of op een andere wijze in uitvoering van de overeenkomst(en) met de cliënt, persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “GDPR”) die de Privacywet sinds 25 mei 2018 vervangt, zullen deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van voormelde privacyregelgeving.

 

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst

De tussen ons en de Cliënt getekende overeenkomst zal niet kunnen worden gewijzigd of ongedaan gemaakt worden dan met de uitdrukkelijke en schriftlelijke toestemming van beide partijen.

 

Artikel 11 – Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Comm.V Ilse Jaques ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Comm.V Ilse Jaques houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen de Comm.V. Ilse Jaques en de Cliënt alsmede onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen. Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

 

Artikel 14 – Nietigheid

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De Comm.V. Ilse Jaques zal dan met de Cliënt in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Ga naar de inhoud